Dit is wat elke student nodig heeft


Elke student heeft wel een talent, maar niet elke student krijgt de steun om zijn/ haar talent verder te ontwikkelen. Het Nationaal Programma Onderwijs houdt zich hiermee bezig. Dit programma heeft als doel om de talenten van studenten te ontdekken en deze verder te ontwikkelen. We hebben natuurlijk een corona periode meegemaakt waarin veel studenten de steun niet hebben kunnen krijgen, ondanks hun behoefte hieraan. Een kenmerkend aspect van dit programma is de verbetercultuur. Dit houdt in dat leraren van collega’s onderling leren. Hierbij wordt er samengewerkt met de schoolleider en de leerlingen om het onderwijs te verbeteren. 

Wat valt er onder het integraal kindcentrum? 

Elke student en leerling heeft recht op de ondersteuning waar ze behoefte aan hebben. Hierbij is het van sterk belang dat er in instellingen goed wordt samengewerkt met de professionals. IKC is de afkorting voor Integraal Kindcentrum. Dit is een overkoepelend woord voor onderwijsinstellingen, kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang, peuterspeelzaal en het bevat ook de welzijnsactiviteiten voor kinderen. Wanneer de samenwerking tussen de verschillende instellingen goed verloopt, kunnen kinderen hierdoor ondersteund worden. Elke instelling heeft in principe hetzelfde doel: een goede basis overbrengen aan kinderen. De vraag is echter hoe er moet worden samengewerkt. 

Hoe wordt er goed samengewerkt?

In het IKC werken natuurlijk verschillende professionals zoals leraren en pedagogisch medewerkers. Deze professionals hebben dan ook allemaal verschillende verantwoordelijkheden. De goede samenwerking valt onder de leerKRACHT methodiek. Hierbij is het van belang dat elke betrokken instelling het nut van deze methodiek inziet. Wanneer dit niet het geval is zal de methodiek niet effectief zijn. Elke instelling moet duidelijk vermelden wat voor hen het belang is van een goede samenwerking. Er moet ook aandacht worden besteed aan de samenwerking van nu tussen verschillende professionals. Voordat er echt actie wordt ondernomen moeten de huidige stand van zaken besproken worden. Dit voorkomt complicaties namelijk.